การใช้ while กับ whereas ในภาษาอังกฤษ

คำว่า while กับ whereas (ในขณะที่, ตอนที่, โดยที่, แม้ว่า) เป็นหนึ่งใน conjunctions (สันธานหรือคำเชื่อมอนุประโยค) จำนวนมากของภาษาอังกฤษที่นำมาใช้เพื่อแสดงถึงความแตกต่างหรือย้อนแย้งระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือเหตุการณ์สองเหตุการณ์ 

 

ตัวอย่าง  

 

-While/Whereas most new PCs have several USB slots, older ones often only had one.  

(แม้ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะมีช่องสำหรับยูเอสบีหลายช่อง แต่ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าส่วนใหญ่จะมีแค่ช่องเดียว) 

 

-Some married couples argue all time, while/whereas others never do.  

(สามีภรรยาบางคู่ทะเลาะกันตลอดเวลา ในขณะที่หลาย ๆ คู่กลับไม่ทะเลาะกันเลย) 

 

-I like horror movies while/whereas my girlfriend never watches them. 

(ฉันชอบดูหนังสยองขวัญ ในขณะที่แฟนของฉันไม่เคยดูเลย) 

 

จากประโยคตัวอย่างเหล่านี้ เราสามารถเลือกใช้ while หรือ whereas แทนกันได้โดยที่ความหมายยังคงเดิมไม่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า while สามารถนำไปใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน แต่ว่าในกรณีนี้ไม่สามารถใช้คำว่า whereas มาใช้แทน while ได้ เนื่องจากในที่นี้เป็นการกล่าวถึงการเกิดขึ้นพร้อมกันของเหตุการณ์ ไม่ได้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ย้อนแย้งกัน 

 

ลองดูตัวอย่างนี้ประกอบ: 

 

I remembered that I had a letter to post while I was walking past the post box. 

(ตอนที่เดินผ่านตู้ไปรษณีย์ก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีจดหมายต้องเอาไปส่ง) 

 

สังเกตว่าเนื้อหาของประโยคนี้เป็นการพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (การนึกขึ้นได้ว่าต้องส่งจดหมาย กับ การเดินผ่านตู้ไปรษณีย์) และไม่ได้แสดงถึงความย้อนแย้ง ดังนั้นในกรณีนี้จึงไม่สามารใช้ whereas ในประโยคแบบนี้ได้: 

 

I̶ ̶r̶e̶m̶e̶m̶b̶e̶r̶e̶d̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶I̶ ̶h̶a̶d̶ ̶a̶ ̶l̶e̶t̶t̶e̶r̶ ̶t̶o̶ ̶p̶o̶s̶t̶ ̶w̶h̶e̶r̶e̶a̶s̶ ̶I̶ ̶w̶a̶s̶ ̶w̶a̶l̶k̶i̶n̶g̶ ̶p̶a̶s̶t̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶o̶s̶t̶ ̶b̶o̶x̶.̶ 

 

ลองดูตัวอย่างอีกสักประโยค 

 

She completed her first novel while she was working for the local newspaper. 

(เธอแต่งนิยายเรื่องแรกของตัวเองเสร็จตอนที่ทำงานให้สำนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) 

 

ไม่ใช่: 

 

S̶̶̶h̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶o̶̶̶m̶̶̶p̶̶̶l̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶e̶̶̶d̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶f̶̶̶i̶̶̶r̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶o̶̶̶v̶̶̶e̶̶̶l̶̶̶ ̶̶̶w̶̶̶h̶̶̶e̶r̶e̶a̶s̶ ̶̶̶s̶̶̶h̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶w̶̶̶a̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶w̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶k̶̶̶i̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶f̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶e̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶c̶̶̶a̶̶̶l̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶w̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶a̶̶̶p̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶.̶̶̶ 

 

ตามที่กล่าวไปแล้วว่าการใช้ while เพื่อแสดงการเกิดขึ้นของสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันไม่สามารถนำคำว่า whereas มาใช้แทนได้ แต่คำที่สามารถนำมาใช้แทนได้ก็คือ as หรือ when ที่ในบริบทนี้มีความหมายเดียวกันคือ “ในขณะที่” ซึ่งต่างก็เป็น conjunctions หรือสันธานที่ใช้สำหรับการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 

 

ตัวอย่าง 

 

I was reading the newspaper when my wife was ironing my shirts. 

(ผมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตอนที่ภรรยารีดเสื้อของผมให้) 

 

The plane is taking off as we speak 

(เครื่องบินกำลังออกขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้) 

 

ซึ่งการใช้ while สำหรับกรณีที่กล่าวถึงการเกิดขึ้นของสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันนั้น ถ้าหากประธานของอนุประโยคทั้งสอง (while เป็นสันธานเชื่อมอนุประโยคดังกล่าว) เป็นคน ๆ เดียวกัน เราสามารถตัดประธานในอนุประโยคที่สองออกได้ ถือว่าเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจ   

 

 

ตัวอย่าง 

 

While roaming around the city we saw many interesting sights.  

(เราพบเจอสิ่งที่น่าสนใจมากมายขณะท่องเที่ยวรอบเมือง) 

 

[ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ While we were roaming around the city, we saw many interesting sights แต่เป็นการรวบให้สั้นลงโดยการตัดคำว่า we ที่เป็นประธานออกให้เหลือแค่ตำแหน่งเดียว] 

 

The captain is walking to the bridge while texting with his friend. 

(กัปตันเดินไปที่หอบังคับการขณะที่พิมพ์ข้อความคุยกับเพื่อน) 

 

[=The captain is walking to the bridge while he is texting with his friend.]  

 

จากที่ได้กล่าวไว้ว่า while กับ whereas สามารถใช้แสดงถึงสิ่งที่ย้อนแย้งกันสองสิ่งได้ แต่มีหลักอยู่ว่าสิ่งที่ย้อนแย้งกันนั้นจะต้องอยู่ในประโยคเดียวกัน เพราะ  while กับ whereas เป็นคำเชื่อมอนุประโยคหรือประโยคย่อย (ลองสังเกตจากตัวอย่างด้านบนว่าเป็นการเชื่อมเหตุการณ์ในประโยคเดียวกันทั้งหมด) ถ้าหากจะกล่าวถึงสิ่งที่ย้อนแย้งกันระหว่างประโยคหลักสองประโยคจะต้องใช้  however หรือ on the other hand ซึ่งจะวางไว้ด้านหน้าสุดของประโยค หรือสามารถวางไว้ตรงกลางภายในประโยคได้ แต่จะต้องใช้เครื่องหมาย comma หรือจุลภาคคั่นไว้ทั้งหน้าและหลัง ซึ่งจะแตกต่างไปจากตัวอย่างข้างต้นของการใช้ while กับ whereas ที่ไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

 

ตัวอย่าง 

 

-There are just five vowel sounds in English. On the other hand, some languages have 30 or more. 

(ภาษาอังกฤษมีเสียงสระแค่ 5 ตัว ในขณะที่บางภาษามีเสียงสระมากกว่า 30 ตัว) 

 

-In many western countries, the elderly live in retirement homes run by health professionals. In India, on the other hand, they live with their children and grandchildren. 

(ผู้สูงอายุในประเทศโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยตามบ้านพักคนชรา ในขณะที่ผู้สูงอายุของประเทศอินเดียจะอยู่อาศัยกับบุตรหลาน) 

 

-John always cooks dinner. However, I usually wash up afterwards 

(ปติแล้วจอห์นเป็นคนทำอาหารมื้อค่ำ ในขณะที่ฉันต้องเป็นคนตามล้างตามเก็บเสมอ) 

 

-Losing at games doesn’t matter to some women. Most men, however, can’t stand it. 

(ผู้หญิงบางคนไม่ค่อยคิดมากถ้าแพ้การแข่งขัน ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ถ้าต้องแพ้) 

 

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้สันธานกริยาวิเศษณ์ (conjunctive adverbs) มาใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่ย้อนแย้งกันได้ เช่น nevertheless, in contrast, nonetheless ฯลฯ 

 

การจะใช้ while กับ whereas ให้ถูกต้องนั้นคงต้องอาศัยดูบริบท (context) ของประโยคเป็นหลัก ว่ากำลังกล่าวถึงความย้อนแย้ง หรือกล่าวถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน